گزيده ي اشعار مولوي-5

بيا   تا   قدر   يكديگر   بدانيم

كه  تا  ناگه   ز   يکديگر  نمانيم

كريمان ، جان فداي دوست كردند

سگی   بگذا ر ،  م ا هم   مردمانيم

غرض  ها  تيره  دارد  دوستی  را

غرض ها  را  چرا  از خود  نرانيم ؟

چو  بر گورم  بخواهی  بوسه دادن

رخم  را  بوسه ده  كاكنون همانيم

/ 0 نظر / 4 بازدید