سلطان سنجر :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بـزرگـان و خـداونـدان معنـی

 

يكي پنـد از من سرمست گيرند

 

بـه گـاه آنكـه دولـت يـار باشد

 

ز پـا افتـادگان را دست گيـرند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید