تک بیت های ناب :

اقبال خصم هر چه فزونتر شود نکوست

فــواره چون بلند شــود سرنگــون شود

بیدل شیرازی

اقبال را بقا نبود دل بـر آن منه

اقبال را چو قلب کنی لابقا بود

ابن یمین

اکنون که نظر می کنم از روی خرد

معلوم شدم کـه هیچ معلوم نشد

خیام

اگر این داغ جگرسوز که در جان من است

بــر دل کــوه نهــی سنگ بــه فـریــاد آیــد

سعدی

اگر با مدعی عهد و وفا بستی نمی رنجم

کـه می دانم ندارد اعتباری عهـد و پیمانت

ملک قمی

/ 1 نظر / 55 بازدید
دوست خوب

خوب ممنون