حافظ :

 

خــم زلــف تـو دام كــفــر و دیـن است
ز كـارســتـان او یـك شــمـه ایـن است
* * *
جمالت مـعـجــز حســن اســت لیـكـن
حـدیـث غـمـزه ات سـحـر مـبـین است
* * *
بـرآن چــشــم سـیـه صــد آفــریـن باد
كه در عاشق كشی سحرآفرین است
* * *
ز چـشـم شــوخ تو جـان كـی توان برد
كه دایـم بـا كـــمـان انـدر كمـیـن است
* * *
عـجـب عـلـمیسـت علم هیئت عشق
كه چـرخ هشـتمش هفتـم زمین است
* * *
تـو پـنـداری كـه بـدگـو رفـت و جان داد
حسـابـش بـا كـــرام الــــكاتبـیـن است

 

مقداد : . . . من از عشق و عاشقی چيزی سرم نمی شه ، اما شنيدم که عشق بازی با دلدار خيلی شيرينه !!

حافظ : آقای مقداد ! منتظر پاسخ من باشيد . . ./ 1 نظر / 4 بازدید
Meghdad

سلام . راستيتش من از عشق و عاشقی چيزی سرم نمی شه ، اما شنيدم که عشق بازی با دلدار خيلی شيرينه !!