نقاشی با شعرهای زيبا :

آواز رنگ ها و خواب های شاعر

در آغاز كار شهرت‌ سهراب سپهري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نقاش‌، بيشتر از آوازه‌ شاعريش‌ بود. اين‌ به‌ دهه 30 برمي‌گردد. اگرچه‌ شعرهايش‌ در آن‌ سالها خوانده‌ مي‌شد؛ اما جز در نظر خواص‌، تجربه‌اي ‌موفق‌ به‌ شمار نمي‌آمد. در اين‌ سالها شعر شكست‌ و حماسه‌ طرفداران‌ بيشتري‌ داشت‌ . . . >>>

/ 0 نظر / 5 بازدید