عاشقانه-6

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي يـوسـف خـوشنام ما ، خوش مي روي بر بام مــا

 

اي در شـكـستـه جـام مـا ، اي بـردريـده دام مــا

 

اي يـــار مـــا ، عـيـار مــا ، دام دل خـمـار مــا

 

پـا وامكش از كــار مــا ، بستان گــرو دستار مــا

 

در گل بمانده پـاي دل ، جـان مي دهم چـه جـاي دل

 

وز آتــش ســـوداي دل ، اي واي دل ، اي واي مــا

 

 

مولوی

 

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) :

ای نـور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما!

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
صادق

سلام. باز هم سعدی: منزل عشق از جهانی ديگرست/ مرد عاشق را نشانی ديگرست/ بر سر بازار سربازان عشق/ زير هر داری جوانی ديگرست/ عقل می گويد که اين رمز از کجاست؟/ کاين جماعت را نشانی ديگرست/ بر دل مسکين هر بيچاره ای/ شاه را گنج نهانی ديگرست/ اين گدايانی که «اين دم» می زنند/ هر يکی صاحبقرانی ديگرست