نگویمت که همه ساله می پرستی کن / سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

.

به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

 به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش

 نگویمت که همه ساله می پرستی کن

 سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

 

چو پیر سالک عشقت به می حواله کند

 بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش

 گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی

 بیا و همدم جام جهان نما می‌باش

 چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

 تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

 وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی

 به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش

 مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ

 ولی معاشر رندان پارسا می‌باش

/ 0 نظر / 6 بازدید