به استقبال بهار-4

بمیرید  بمیرید  در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید  همه روح پذیرید
بمیرید  بمیرید  وز این مرگ مترسید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
چو زندان بشکستید ، همه شاه و امیرید
بمیرید  بمیرید  در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید  همه روح پذیرید
بمیرید  بمیرید  وز این ابر برآیید
چو زین ابر برآیید  همه بدر منیرید
بمیرید  بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

مولوی

/ 0 نظر / 4 بازدید