چرا لای کتابی خشک کردند؛ برای یادگاری پیچکی را؟

 
 2 روز قبل، یعنی ۸آبان، سالگرد شاعر دردها قیصر امین پور بود، چند خط شعر میهمانش می شویم:
.
چرا مردم قفس را آفریدند؟
چرا پروانه را از شاخه چیدند؟
چرا پروازها را پر شکستند؟
چرا آوازها را سربریدند؟
چرا نیلوفر آواز بلبل
به پای میله های سرد پیچید؟
چرا آواز غمگین قناری
درون سینه اش از درد پیچید؟
چرا لای کتابی خشک کردند
برای یادگاری پیچکی را؟
خدا پر داد تا پرواز باشد
گلویی داد تا آواز باشد
خدا می خواست باغ آسمان ها
به روی ما همیشه باز باشد
خدا بال و پر و پروازشان داد
ولی مردم درون خود خزیدند
خدا هفت آسمان باز را ساخت
ولی مردم قفس را آفریدند
/ 0 نظر / 3 بازدید