گزيده ي اشعار مولوي-3

چند بيت از مثنوي مولوي :

ابلهان    تعظيم   مسجد    مي كنند

بر   خلاف  اهل  دل   جد   مي كنند

اين مجاز است ، آن حقيقت ، اي خران

نيست   مسجد   جز   درون   سروران

/ 1 نظر / 4 بازدید
صادق

سلام. در جايی ديگر مولوی به همين ظاهر بينان می گويد: گوش خر بفروش و ديگر گوش خر/ درنيابد اين سخن را گوش خر