عاشقانه-68

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عاشقي را كـه چنين بـاده شبگيـر دهند

 

كـافـه عشق بـود گر نشود بـاده پرست

 

بـرو اي زاهد و بر درد كشان خـرده مگير

 

كـه ندادند جـز اين تحفه به ما روز الست

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید