دامان علی (ع) :

دل را ز علـی(ع) اگـر بگیـرم چـه کنـم ؟

بی یاد علـی(ع) اگـر بمیرم چـه کنـم ؟

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامـان علـی(ع) اگـر نگیـرم چـه کنـم ؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
سينرژی

سلام آقا سيد عيد شما مبارک خدمت رسيديم جهت دريافت عيدی روز عيد غدير