پروين اعتصامي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مـحتسب مستـي به ره ديــد و گــريبانش گــرفت

مست گفت اي دوست اين پيراهن است افسار نيست

گــفت مستـي زان سبب افتـان و خيـزان مـي روي

گـــفت جــرم راه رفتـن نيـست ره هـمــوار نيست

گـــفت مـي بايــد تـــو را تـا خانــه ي قاضي بـرم

گـــفت رو صبـح آي قـاضي نيمـه شب بـيدار نيست

گـــفت آگـــه نيستي كــز ســـر در افتادت كـــلاه

گـــفت در ســر عقــل بايــد بــي كلاهي عار نيست

گـــفت نـــزديك است والــي را ســرا آنـجا رويـــم

گـــفت والــي از كــجا در خــانه ي خــمار نــيست

گـــفت تــا داروغــه را گــوئيـم در مسجد بخـــواب

گـــفت مسجد خـــوابگـــاه مـــردم بــدكـار نيست

گـــفت ديــناري بــده پــنهان و خــود را وارهـــان

گـــفت كــار شــرع كــار درهــم و ديــنار نــيست

گـــفت از بـــهر غـــرامت جـامـه ات بيـرون كنــم

گـــفت پــوسيده ست نقشي جــز ز پود و تار نيست

گـــفت مــي بسيار خـوردي ز آن چنين بيخود شدي

گـــفت اي بــيهوده گــو ، حـرف كـم و بسيار نيست

گـــفت بـــايـد حــد زنـد هــشيار مــردم ، مست را

گـــفت هـشياري بــيار ، اينجـا كـسي هـشيار نيست

 

/ 0 نظر / 4 بازدید