بهاریه حافظ

ساقیا آمدن عید مبارک بادت ** وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق ** برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی ** که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست ** جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت ** بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد ** طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ** ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

/ 0 نظر / 55 بازدید