تصوف چيست ؟

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ابوسعيد ابوالخير گفت : تصوف دو چيز است ، يك سو نگريستن و يكسان زيستن .

و گفت اين تصوف عزتي است در دل ، و توانگري است در درويشي ، و خداوندي است در بندگي ، سيري است در گرسنگي ، و پوشيدگي است در برهنگي ، و آزادي است در بندگي ، و زندگاني است در مرگ ، و شيريني است در تلخي .

و در ميان مشايخ اين طايفه ، اصلي بزرگ است كه اين طايفه همگي يكي باشند و يكي همه ، ميان جمله صوفيان عالم ، هيچ مضادت و مباينت و خود دويي نباشد ، هر كه صوفي است ، كه صوفي نماي بي معني در اين داخل نباشد ، و اگر چه در صور الفاظ مشايخ از راه عبارت تفاوتي نمايد ، معاني همه يكي باشد ، چون از راه معني درنگري ، چون همه يكي اند ، همه دست ها يكي بود و همه نظرها يكي بود .

 

 

                                                  اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید