عاشورا-4

نه ، به خدا سوگند ، نه به سان ذليلان ، خود را به دست خويش

 به آنان خواهم سپرد و نه چون بردگان خواهم گريخت .

امام حسين (ع) ، به ابن اشعث ، يكي از فرماندهان سپاه يزيد

/ 0 نظر / 3 بازدید