فريدون مشيري :

بال خونين كبوتر زير چنگال عقاب ،

گردن آهو به دندان پلنگ ،

خشم دريا ، زلزله ،

هر چه طاقت سوز آيد در نظر ،

چهره انسان محروم از عدالت ،

هست طاقت سوزتر

 

منبع : مجموعه كامل اشعار فريدون مشيري ( بازتاب نفس صبحدمان ) ، نشر چشمه - 1380

/ 0 نظر / 3 بازدید