عاشقانه-61

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درخـت دوستـي بنشان كـه كـام دل ببار آرد

 

نـهـان دشمني بـركـن كـه رنـج بي شمار آرد

 

شب صحبت غنيمت دان كـه بعد از روزگار مـا

 

بسي گردش كند گـردون ، بسي ليل و نهار آرد

 

حافظ

 

به انتخاب سينرژی :

دوستي با مردم دانا چو زرين كوزه است

بشكند يا نشكند قـدرش تـوان پـرداختـن

دوستي با مردم نادان سفالين كوزه است

بشكنـد يـا نشكنـد بـايـد بـه دور انداختـن

/ 1 نظر / 2 بازدید
سينرژي

دوستي با مردم دانا چو زرين كوزه است ... بشكند يا نشكند قدرش توان پرداختن ... دوستي با مردم نادان سفالين كوزه است ... بشكند يا نشكند بايد به دور انداختن