نيما ترنم دردهاي جامعه-3

مهمترين كار نيما ، رسالت بخشيدن به شعر و هنر معاصر ايران است . شما در تمام نوشته هاي نيما ، اعم از شعر و بثر ، يك كلمه دريوزگي نمي بينيد ، پس اين را نخستين ويژگي هنر نيما مي شماريم . رسالت بخشيدن به شعر و هنر معاصر ايران .، دومين ويژگي شعر و هنر نيما ، جنبه ضداستبدادي اوست . سومين ويژگي شعر و هنر نيمايوشيج ، روحيه مبارزه اوست . نيما تمام عمر هنري خودش را در مبارزه گذرانده است . چهارمين ويژگي شعر و هنر نيمايوشيج ، آغاز كننده و پيشاهنگ است …. ششمين ويژگي شعر نيما ، پيروي او بر سنت است . مي گويد آنكه قديم را درست نفهمد ، قادر به فهم جديد نيست . هفتمين ويژگي هنر نيما اين كه ، او نظريه پرداز و تئوريسين است . هشتمين ويژگي هنر نيمايوشيج اين است كه وارسته و اهل قناعت است و همين ويژگي زندگي و هنر نيمايوشيج جنبه ضد شهري و ضد زندگي مصرفي است . … يازدهمين ويژگي زندگي و هنر نيمايوشيج ، ايمان اوست . هم ايمان به كار و هنر خودش ، هم ايمان مذهبي ، دوازدهمين ويژگي زندگي و هنر نيمايوشيج اين است كه شاعر بزرگي است و سازنده نمونه هاي فراوان درخشان شعر فارسي …

سيروس طاهباز

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) : به کجای اين شب تيره بياويزم قبای ژنده ی خود را !...

/ 1 نظر / 3 بازدید