ره آورد :


مردى از گرسنگى مشرف به مرگ شد. شيطان براى او غذايى آورد، به شرط آن كه ايمان خود را به او بفروشد، مرد پس از سيرى، از دادن ايمان خوددارى كرد و گفت: آنچه را كه در گرسنگى فروختم موهوم و معدومى بيش نبود، چه، آدم گرسنه ايمان ندارد.

امثال و حكم
/ 0 نظر / 3 بازدید