رباعيات خيام-7

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

قانع به يك استخوان چو كركس بودن

 

بـه زان كـه طفيل خـوان ناكس بودن

 

بـا نـان جوين خويش حقا كه به است

 

كـالوده بـه پالوده ي هـر خس بـودن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید