عيد رمضان-1

عيد بر عاشقان مبارك باد

عاشقان عيدتان مبارك باد

روزه مگشاي جز به قند لبش

قند او در دهان مبارك باد

بگذشت مه روزه ، عيد آمد و عيد آمد

بگذشت شب هجران معشوق پديد آمد

مولوي

/ 0 نظر / 3 بازدید