زیباترین چیزها برای شما :

The best cosmetic for lips is truth
زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی

.
for voice is prayer
برای صدای شما دعا به درگاه خداوند

.
for eyes is pity
برای چشمان شما رحم و شفقت

.
for hands is charity
برای دستان شما بخشش

.
for heart is love
برای قلب شما عشق

.
and for life is friendship
و برای زندگی شما دوستی هاست

نقل از وبلاگ شرح بینهایت

/ 1 نظر / 2 بازدید