آدم :

داستانک - سميه افشار:
تمام حركات افراد را زير نظر داشت.


با خود فكر مي‌كرد چه قدر اين آدم‌ها پر از عيب و نقص هستند.

يادش رفته بود خود او هم آدم است.

 مطالب مرتبط

عاقبت

پيشنهاد

 مترسك 

فاصله

 آقای رئیس

 تكرار تاريخ 

پايان

 توقف 

انتخاب 

قتل در بعدازظهر

 مديريت زمان 

گاو صندوق 

روزگار او

/ 1 نظر / 2 بازدید
سينرژی

سلام می‌دانيد اين شعر از کيست؟ آيا بقيه دارد؟ با دو قبله در ره توحيد، نتوان رفت راست يا رضاي دوست بايد، يا رضاي خويشتن