دلقك واقعي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

براي دلقك بودن ، بايد صادق بود . بي پيرايه با مردم سخن گفت و ديدي طنز آلود به همه چيز داشت . بايد ديد ، شنيد ، هوشيار بود و از هر رويدادي كه در حال وقوع است ، بهره جست . بايد انگيزه داشت ، روشن و خالص بود و آفريد و آفريد . . .

دلقك شدن آموختني نيست . او در درون آدمهاست . كافي است رهايش كنيم ، ديوار بلند بيگانگي را كه به دور خود كشيده ايم ، برچينيم و ماسكي را كه در طول ساليان بر چهره نهاده ايم ، كنار بگذاريم . اجازه دهيم كودك وجودمان شكفته شود و در را به سوي شيفتگي ابدي بگشاييم .

 

برگردان سيما مشهوري ، همشهري 10 مردادماه 1383

 

/ 0 نظر / 6 بازدید