حافظ :

 

هواخواه توام جانا و می دانم که می داني
که هم ناديده می بينی و هم ننوشته می خواني
ملامت گو چه دريابد ميان عاشق و معشوق
نبيند چشم نابينا خصوص اسرار پنهانی
/ 0 نظر / 2 بازدید