سهراب ، چون روان شناس سلامت-2

2- باور

من مسلمانم ،

قبله ام يك گل سرخ ...

در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طيف ،

سنگ از پشت نمازم پيداست ...

رفتم از پله ي مذهب بالا ،

تا ته كوچه ي شك ،

تا هواي خنك استغنا ،

تا شب خيس محبت رفتم .

 

سينرژی : کلمات را زيبا کنار هم قرارداده است. مطلب بعدی من هم در خصوص سينرژی کلمات در شعر است .

/ 1 نظر / 2 بازدید
سينرژي

کلمات را زيبا کنار هم قرارداده است. مطلب بعدی من هم در خصوص سينرژی کلمات در شعر است.