حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

معاشـران ز حـريف شبانـه يـاد آريد

 

حقـوق بنـدگـي مخلصانـه يـاد آريد

 

به وقت سرخوشـي از آه و ناله عشـاق

 

به صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريد

 

/ 1 نظر / 2 بازدید