درمان و درد و وصل و هجران :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يكـي درد و يكـي درمـان پسندد

 

يكـي وصـل و يكي هجران پسندد

 

من از درمان و درد و وصل و هجران

 

پسنـدم آنچـه را جـانـان پسندد

 

 

باباطاهر عريان

 

/ 1 نظر / 3 بازدید