به استقبال بهار-23

.

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم       

جامه ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است     

 کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم      

 سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه ی رندان نه به حرمت نوشد    

 التفاتش به می صاف مروق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهروان         

 فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند       

 تکیه ان به که بر این بحر معلق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید     

 گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او     

  ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

/ 0 نظر / 2 بازدید