به استقبال بهار-10

- «کیست کز عاشقی نشانش نیست// هرکه را عشق نیست جانش نیست»
نظامی
د د د
- «گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن// شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت»
حافظ
د د د
- «گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق// کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی»
حافظ
د د د
- «گفت کز چنگ من به  ناله رود// باد برخستگان  عشق درود// عاشق آن شد که خستگی دارد// به درستی شکستگی دارد// عشق پوشیده چند دارم چند// عاشقم، عاشقم به بانگ بلند// مستی و عاشقیم برد ز دست// صبر ناید ز هیچ عاشق مست// گرچه برجان عاشقان خواریست// توبه در عاشقی گنه کاریست// عشق با توبه آشنا نبود// توبه در عاشقی روا نبود// عاشق آن به که جان کند تسلیم// عاشقان را ز تیغ تیز چه بیم»
نظامی
د د د
- «گفتی که زبهر مجلس افروختنی// در عشق چه حیله هاست اندوختنی// ای بی خبر از سوخته و سوختنی// عشق آمدنی بود نه آموختنی»
سائی
د د د
- «گویند که معشوق تو زشت است و سیاه// گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه// من عاشقم و دلم بدو گشته تباه// عاشق نبود زعیب معشوق آگاه»
فرخی سیستانی

/ 0 نظر / 10 بازدید