از ضمير خاك :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اين درختانند همچـون خاكيان

 

دست ها بركرده اند از خاكـدان

 

با زبـان سبـز و بـا دسـت دراز

 

از ضميـر خـاك مي گوينـد راز

 

 

                                                        مولوي

 

/ 0 نظر / 5 بازدید