حافظ :

 

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نيی جان من خطا اينجاست
سرم به دنيی و عقبی فرو نمی آيد
تبارک الله ازين فتنه ها که در سر ماست
/ 1 نظر / 2 بازدید
سيد محسن

به نام حضرت دوست .......... کاش توی اين ايام توفيق شنيدن و گوش کردن و عمل کردن به سخنان صاحب دلان نصيبمان گردد ....... در پناه حضرت دوست