حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عمري است تا من در طلب ، هر روز كامي مي زنم

 

دست شفاعـت هـر زمـان ، در نيكنامي مي زنم

 

بي مـاه مهرافـروز خـود ، تا بگذرانـم روز خـود

 

دامـي به راهـي مي نهم ، مرغي به دامي مي زنم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید