عاشقانه-41

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مي تواني ستارگان را انكار كنی

 

مي تواني حركت خورشيد را انكار كنی

 

مي تواني حقيقت را دروغ بخواني ،

 

در عشق من اما ، ترديدي نداشته باش .

 

ويليام شكسپير ، ترجمه باجلان فرخي

 

 

سينرژی :

عشق شوري در نهاد ما نهاد

جـان مـا در بوتـه سـودا نهـاد

 

مهندس ابوذر صغيری ( بوشهر ) : عاشقانه هايی که برگزيده ايد بی تعارف ناب نابند!

/ 2 نظر / 2 بازدید
سينرژي

عشق شوري در نهاد ما نهاد ... جان ما در بوته سودا نهاد