عيد سعيد فطر پيشاپيش مبارک :

کــم کــم غــروب مــاه خــدا دیــده مـی شــود

صــد حیــف از ایـن بساط کـه برچیده می شـود

در ایــن بـهـــار رحـمــت و غـفـــران و مـغـفــرت

خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود

/ 1 نظر / 2 بازدید