نيما ، ترنم دردهاي جامعه-4

جرات و جسارت نيما در انحراف از اصول مقرر ادبي و بي اعتنايي به سنن موروث شعرا ، بر خلاف آنچه بدخواهان به او نسبت مي دادند ، هيچ زياني به فصاحت و سلاست زبان فارسي وارد نمي آورد ، ولي ضمن راهي ناهموار به سوي افق تازه گشوده كه نصيب خودش از اين رهيابي جز ناكامي و افسردگي و دلتنگي چيزي نبود ، ولي كساني كه در همين راه با چراغ خرد و سنجش و آزمايش پيش رفتند و در ميان سخن نو و كهنه ، رشته هاي فصاحت و بلاغت فطري را نبريده اند و در جنبه معاني تازه قيد انس و شيوايي را از بال و پر الفاظ برنداشته اند متدرجا به منزلگاه مقصود نزديك شده اند .

محمد محيط طباطبايي ، گزيده آثار نيمايوشيج ، انتشارات مرواريد ، ص 54

/ 0 نظر / 2 بازدید