حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دامن كشان همي شد در شرب زر كشيده

 

صـد ماهـرو ز رشكش جيب قصب بريده

 

از تـاب آتـش مي بر گرد عارضش خـوی

 

چون قطره هاي شبنم بر برگ گل چكيده

 

/ 0 نظر / 4 بازدید