عاشورا-5

واي بر شما ، اي پس روان تبار بوسفيان ،

گيرم كه شما را ديني نباشد و از روز بازگشت نمي ترسيد ،

دست كم در اين دنياي خود آزاد باشيد .

امام حسين (ع) ، هنگامي كه از اسب بر زمين افتاد

/ 0 نظر / 4 بازدید