حافظ :

 
آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آيـا چـه خـطا ديـد کـه از راه خـطا رفت
تـا رفـت مـرا از نظر آن چشم جـهان بين
کس واقف ما نيست که از ديده چه ها رفت
/ 0 نظر / 2 بازدید