حافظ :

 

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد
که بود ساقی و اين باده از کجا آورد
تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
/ 1 نظر / 2 بازدید
پونه

به محفل ما شور و صفا اورد