محمدرضا شفيعي كدكني ( معاصر ) :

اي مهربانتر از برگ در بوسه هاي باران

بيداري ستاره در چشم جويباران

…….

پيش از من و تو بسيار بودند و نقش بستند ،

ديوار زندگي را زين گونه يادگاران

وين نغمه ي محبت ، بعد از من و تو باقي است ،

تا در زمانه باقي است ، آواز باد و باران...........

مهندس صابری ( ديد مهندسی ) : با صداي استاد يگانه‌ي آواز محمدرضا شجريان و نغمه‌ي تار استاد عليزاده و كلهر و همايون كه اكنون خود از پدر نشانه‌هاي بسيار دارد و مي‌رود تا جانشين خوبي براي استاد يگانه باشد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
صابري (ديدمهندسي)

با صداي استاد يگانه‌ي آواز محمدرضا شجريان و نغمه‌ي تار استاد عليزاده و كلهر و همايون كه اكنون خود از پدر نشانه‌هاي بسيار دارد و مي‌رود تا جانشين خوبي براي استاد يگانه باشد.