رباعيات خيام-5

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي پـير خـردمـند پـگه تر بــرخـيز

و آن كــودك خـاك بـيز را بنگر تـيز

پـندش ده دگــر كه نرم نرمك مي بيز

مـغـز ســر كيقبـاد و چشـم پرويـز

 

/ 0 نظر / 2 بازدید