قرار :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

پس از سفرهای بسیار

 

و عبور از فراز و فرودهای امواج این دریای طوفانی

 

برآنم که

 

در کنار تو لنگر افکنم

 

                    پارو وانهم

 

به خلوت لنگرگاه ات درآیم

 

                 و در کنارت پهلو گیرم

 

                          آغوش ات را باز یابم

 

                                 استواری امن زمین را

 

                                                    زیر پای خویش

 

 

 

                                                                             مارگرت بیکل

 

/ 0 نظر / 3 بازدید