لوح :

كسى كه تهيدست را از مال خويش بهره مند گرداند و با مردم با انصاف رفتار كند، مؤمن حقيقى است.
پيامبر اكرم (ص)

هرگز كسى را ولو بسيار نادان نديدم كه از او چيزى نياموخته باشم.
گاليله
/ 0 نظر / 2 بازدید