حافظ :

 

من که از آتش دل چون خم می در جوشم
مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم
قصد جان است طمع در لب جانان کردن
تو مرا بين که درين کار به جان می کوشم
/ 0 نظر / 3 بازدید