ابن سينا و فيلسوفان غربی :

181678_orig.jpg

میدل ایست آنلاین:

تفکرات ابن سینا بر فیلسوفان غربی تأثیرگذار بوده است
یک محقق و پژوهشگر فرانسوی با اعتقاد بر اینکه مردم مشرق زمین در ابتدا برای پایه گذاری تفکرات فلسفی اقدام کردند و به دنبال آنها غربیها آنرا اخذ و بسط و توسعه داده اند، ابن سینا را از جمله فیلسوفانی می داند که تأثیرات بسیاری بر تفکرات غربیها داشته است .

/ 0 نظر / 4 بازدید