به استقبال بهار-9

.

خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند

به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند

صید را پای ببندند و رها نیز کنند

نظری کن به من خسته که ارباب کرم

 به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند

عاشقان را زبر خویش مران تا برٍ تو

سر و زر هردو فشانند و دعا نیز کنند

بوسه ای زان دهن تنگ بده یا بفروش

کاین متاعیست که بخشند و بها نیز کنند

گرکند میل به خوبان دل من عیب مکن

کاین گناهی ست که درشهر شما نیز کنند

تو ختایی بچه ای و زتو خطانیست عجب

کان که از اهل صواب اند خطانیز کنند

گررود نام من اندر دهنت باکی نیست

پادشاهان به غلط یاد گدانیز کنند

سعدیا گرنکند یاد تو ،آن ماه مرنج

ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند

/ 0 نظر / 4 بازدید