داروگ :

خشک آمد کشتگاه من،
در کنار کشت همسايه
گرچه مي گويند :«مي گريند در ساحل نزديک،
سوگواران در ميان سوگواران »
قاصد روزان ابري داروگ،
کي مي رسد باران؟
بر بساطي که بساطي نيست
در درون کومه تاريک من،
که ذرّه اي با آن نشاطي نيست
و جدار دنده هاي ني به ديوار اتاقم،
دارد از خشکيش مي ترکد
-چون دل ياران که در هجران ياران-

که در هجران ياران

قاصد روزان ابري داروگ،

کي مي رسد باران؟

 

 <><><><><><><><><><><><>
<>  خواننده : استاد شجريان          <>
<>  شعر : نيما يوشيج                  <>
<>   آهنگ : استاد محمدرضا لطفي <>
<>   در مايه : آواز دشتي              <>
<><><><><><><><><><><><>

نقل از : گلهای رنگارنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید