حافظ :

گرفت جان كه شود كار دل تمام و نشد

بسوختيم  در  اين  آرزوي  خام  و  نشد

فغان  كه  در  طلب  گنجنامه ي  مقصود

شدم  خراب  جهانی  ز  غم  تمام و نشد

/ 0 نظر / 3 بازدید